Challenge Taiwan 2016 - Witness Greatness
挑戰你的鐵人魂 - Challenge Taiwan團隊將Challenge賽事帶來台灣、將持續對於三鐵運動的熱愛,並將各位對於Challenge Taiwan的支持轉化成不斷進步的動力,期待能繼續將賽事帶向更高品質,延續最佳的賽事體驗。影片授權:Challenge Taiwan

留言